فاکس نامه علمی پژوهشی 91- خرداد ماه 93

افزودن روغن قبل از تشکیل پلت، موجب افت کیفیت فیزیکی پلت می گردد. آغشتگی ذرات خوراک به روغن از چسبیدن آنها در طول فرآیند تشکیل پلت جلوگیری می نماید


فاکس نامه علمی پژوهشی 90- خرداد ماه 92

آلودگی در خط تولید، یکی از مشکلات اساسی کارخانجات تولید خوراک است. شستشوی نادرست سطوح آلوده، محیط مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می کند.


فاکس نامه علمی پژوهشی 89- اردیبهشت ماه 93

در این شماره عوامل موثر بر هزینه های تولید بخصوص هزینه انرژی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است


فاکس نامه علمی پژوهشی 88- اردیبهشت ماه 93

زمان ماندگاری در کاندیشنر و محاسبه زمان ماندگاریصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 28
مجموع بازدیدها : 545479

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com