فاکس نامه علمی پژوهشی 93- تیرماه 93

در این شماره فاکتور های موثر بر کیفیت پلت مورد بررسی قرار گرفته است


فاکس نامه علمی پژوهشی 92- تیر ماه 93

تاثیر دمای پلت کردن بر عملکرد جوجه های گوشتی


فاکس نامه علمی پژوهشی 91- خرداد ماه 93

افزودن روغن قبل از تشکیل پلت، موجب افت کیفیت فیزیکی پلت می گردد. آغشتگی ذرات خوراک به روغن از چسبیدن آنها در طول فرآیند تشکیل پلت جلوگیری می نماید


فاکس نامه علمی پژوهشی 90- خرداد ماه 92

آلودگی در خط تولید، یکی از مشکلات اساسی کارخانجات تولید خوراک است. شستشوی نادرست سطوح آلوده، محیط مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می کند.صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 8
مجموع بازدیدها : 613769

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com