فاکس نامه علمی پژوهشی 119- مهر ماه 94

بررسی موارد موثر بر کیفیت پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی 118- شهریور ماه 94

مروری بر عوامل موثر بر سختی پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی 117- شهریور ماه 94

بررسی خصوصیات مواد خوراکی و مصرف انرژی دستگاه پلت


فاکسنامه علمی پژوهشی 116- مرداد ماه 94

در این شماره خصوصیت جذب آب مواد خوراکی و تاثیر آن بر استحکام پلت بررسی شده استصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 25
مجموع بازدیدها : 545475

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com