فاکس نامه علمی پژوهشی 121- اسفند ماه 95

سختی پلت شاخص مهمی از کیفیت ظاهری پلت است


فاکس نامه علمی پژوهشی 120- آبان ماه 94

بررسی عوامل موثر بر مصرف برق در فرآیند تولید پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی 119- مهر ماه 94

بررسی موارد موثر بر کیفیت پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی 118- شهریور ماه 94

مروری بر عوامل موثر بر سختی پلتصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 6
مجموع بازدیدها : 613765

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com