فاکس نامه علمی پژوهشی 109- اسفند ماه 93


فاکس نامه علمی پژوهشی 108- اسفند ماه 93

بررسی فرآیند افزودن مایعات و رطوبت خوراک


فاکس نامه علمی پژوهشی 107- بهمن ماه 93

بررسی مشکلات تولید پلت و ارائه راهکارهای آن


فاکس نامه علمی پژوهشی 106- آذر ماه 93

در این شماره برخی مشکلات تولید پلت و راهکارهای ممکن بررسی شده استصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 7
مجموع بازدیدها : 613766

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com