فاکس نامه علمی پژوهشی 97 - شهریور ماه 93

محاسبه فاکتورهای موثر بر راندمان کولر


فاکس نامه علمی پژوهشی 96- شهریور ماه 93

در آسیاب چکشی علاوه بر سایز توری ، سرعت ضربه ای چکش تاثیر قابل توجهی بر اندازه پایانی ذرات دارد. سرعت های بالا ( بیش از 5400 متر در دقیقه) نسبت به سرعت های پایین (کمتر از 3900 متر در دقیقه) ذرات نرمتری ایجاد می نماید. در جدول رابطه بین سایز توری و سرعت ضربه ای نشان داده شده است


فاکس نامه علمی پژوهشی 95- مرداد ماه 93

آیا استفاده از دو یا سه رولر در دای بر راندمان دستگاه تفاوتی ایجاد می کند؟


فاکس نامه علمی پژوهشی 94- مرداد ماه 93

در این شماره الگوهای مختلف منافذ دای ارزیابی شده استصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 9
مجموع بازدیدها : 613767

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com