فاکس نامه علمی پژوهشی 95- مرداد ماه 93

آیا استفاده از دو یا سه رولر در دای بر راندمان دستگاه تفاوتی ایجاد می کند؟


فاکس نامه علمی پژوهشی 94- مرداد ماه 93

در این شماره الگوهای مختلف منافذ دای ارزیابی شده است


فاکس نامه علمی پژوهشی 93- تیرماه 93

در این شماره فاکتور های موثر بر کیفیت پلت مورد بررسی قرار گرفته است


فاکس نامه علمی پژوهشی 92- تیر ماه 93

تاثیر دمای پلت کردن بر عملکرد جوجه های گوشتیصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 22
مجموع بازدیدها : 545472

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com