بولتن علمی - تخصصی شماره 7


آسیاب کردن، میکس کردن، کاندیشن کردن و تاثیر آنها بر تغییر نشاسته و کیفیت پلت (قسمت اول)


تعداد دانلود : 284

صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 8
مجموع بازدیدها : 604660

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com