بولتن علمی - تخصصی شماره 8


آسیاب کردن، میکس کردن، کاندیشن کردن و تأثیر آنها بر تغییر نشاسته و کیفیت پلت (قسمت دوم)


تعداد دانلود : 241

صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 8
مجموع بازدیدها : 604571

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com